flawlessness during the watchmaking operation is a foundation of https://www.replica-watches.is/. replica richard mille rolex back filling fashionable style and design. 1:1 copy the real original https://www.movadowatch.to/. cheap https://www.noob.to represents distinctive concept of minimalism. it.upscalerolex.to forum embodies completely unique concept of minimalism. 100% quality assurance pl.watchesbuy.to. burberry.to reddit gives the valuable knowledge for the purpose of keep an eye on connoisseurs not to mention collectors. the entire geneva image was probably recorded courtesy of https://valentinoreplica.ru/ usa. discover a large selection of bottegaveneta.to. exact https://www.rimowareplica.ru/ undertakes the heavy responsibility of enterprises to society.

Privacybeleid van de client

1. Algemeen

 • 1.1 Sabelpack is een vennootschap die de vorm heeft aangenomen van Société Anonyme, met maatschappelijke zetel te 4141 Louveigné, Rue de la Légende 18A, geregistreerd bij de ECB onder nummer 0437.110.209
  Sabelpack hecht veel belang aan de eerbiediging van de privacy van haar klanten, zakelijke partners, werknemers of medewerkers en gebruikers van de website www.sabelpack.be het bezit.
 • 1.2 De huidige regels vormen het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens door Sabelpack en vormen een aanvulling op de algemene of specifieke contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende betrokken personen. Deze zijn bedoeld om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • 1.3 Alle persoonsgegevens die aan Sabelpack worden meegedeeld, worden als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld, met strikte inachtneming van de toepasselijke wetgeving, inclusief beroepsgeheim, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016. / 79 en de Belgische wetgeving, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 • 1.4 Sabelpack behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen om te voldoen aan eventuele toekomstige wetswijzigingen, en de aanbevelingen van het College Bescherming Persoonsgegevens, of jurisprudentie ontwikkelingen.

2. De informatie die wij verzamelen

We kunnen de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

2.1. De informatie die u ons rechtstreeks stuurt

 • 2.1.1 Sabelpack verwerkt alle persoonlijke gegevens die door een klant of een derde worden meegedeeld in strikte overeenstemming met de relevante wetgeving.
 • 2.1.2 Als onderdeel van het beheer van de aan haar toevertrouwde projecten, verzamelt Sabelpack alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk en relevant zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, op basis van haar verplichtingen. legaal of contractueel.

Deze gegevens zijn in wezen als volgt:

 • identificatiegegevens (achternaam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, enz.);
 • bankgegevens (rekeningnummer);

Bovendien, door vrijwillig indienen van persoonsgegevens aan Sabelpack, in het kader van een professionele relatie en aan te nemen dat ze niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening door deze laatste van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen, de betrokkene machtigt Sabelpack uitdrukkelijk om deze te verzamelen en te verwerken voor de doeleinden uiteengezet in punt 3.

2.2. Gegevens die automatisch worden verzameld

 • 2.2.1 Wanneer u onze website www.sabelpack.be bezoekt, kunnen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met uw toestemming wanneer dat nodig is, informatie verzamelen over de apparaten waarop u onze sites gebruikt en op de netwerken waarmee u verbinding maakt, zoals uw IP-adressen, verbindingsgegevens, typen en versies van uw internetbrowser, besturingssystemen en platforms, gegevens over uw navigatieroute op onze sites, inhoud welke u bezoekt of bekijkt, de gebruikte zoektermen, downloadfouten, de tijdsduur dat u bepaalde pagina’s bekijkt. Onder de technologieën die worden gebruikt om deze informatie te verzamelen, gebruiken we cookies. De enige cookies die automatisch op uw computer worden geïnstalleerd, zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website, prestatiecookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en cookies die ons anonieme informatie verschaffen voor puur statistische doeleinden.
  Wij zorgen ervoor om uw voorafgaande toestemming voor de installatie van cookies voor marketingdoeleinden te vragen (voor meer informatie hierover, zie onze Cookie Gebruik Verklaring op onze website).

2.3. Houdbaarheid van uw gegevens

 • 2.3.1. We slaan geen gegevens op die verder gaan dan wat onze wettelijke verplichtingen vereisen.
  Behalve de noodzaak om onze belangen te beschermen bij het beschermen van onze rechten ten behoeve van gerechtelijke procedures, een speciale wettelijke verplichting of verzoek van uw kant, de persoonlijke gegevens die wij verwerken in het kader van het beheer van de bestanden die u wij toevertrouwen worden vernietigd 10 jaar na het sluiten van uw bestand
  De persoonlijke gegevens die we verwerken in het kader van onze boekhouding worden bewaard voor een wettelijke periode van 7 jaar, overeenkomend met de bewaarperiode voor het bewijs van boekingen die iets zijn verhoogd, verhoogd tot 10 jaar in toepassing van het voorgaande lid.
  Voor de bewaartermijn van de gegevens die worden verzameld door middel van cookies, nodigen wij u uit om ons cookiecharter te raadplegen.

3. Hoe gebruiken we de gegevens die we verzamelen?

We gebruiken de gegevens die we verzamelen om:

FINALITEITS RECHTSGRONDSLAG

3.1. de tussen u gesloten overeenkomsten uitvoeren en u voorzien van de gevraagde informatie en diensten (uitvoering van de missies, verzending van mails, contacten);

Deze verwerking is nodig om onze respectieve contractuele verplichtingen na te komen

3.2. uw betalingen innen of SS-teruggaven doen

Deze verwerking is nodig om onze respectieve contractuele verplichtingen na te komen

3.3. om de naleving van de verschillende toepasselijke wetten te waarborgen;

Deze behandeling is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

3.4. onze websites beheren en interne technische verrichtingen uitvoeren als onderdeel van het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, onderzoeken, analyseren, onderzoeken en onderzoeken;

Deze behandeling is gebaseerd op ons legitieme belang (zorgen voor de veiligheid van onze websites en het verbeteren van hun prestaties).

3.5 onze websites verbeteren en optimaliseren, met name om ervoor te zorgen dat de weergave van onze inhoud is aangepast aan uw apparaat;

Deze behandeling is gebaseerd op ons legitieme belang (om u relevante inhoud te bieden die is aangepast aan uw manier van posten).

3.6. onze boekhouding beheren en ervoor zorgen dat onze boekhoudverplichtingen worden nageleefd

Deze behandeling is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

4. Aan wie en waarom kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven?

 •  4.1. Als onderdeel van het beheer van uw bestand, zullen wij uw persoonlijke gegevens moeten doorgeven aan derden, aan wie wij gedwongen zouden zijn om uw gegevens te communiceren in overeenstemming met onze wettelijke of contractuele verplichtingen, als onderdeel van het beheer van uw persoonlijke gegevens. missie of de toepassing van de wetgeving.
  In dit geval zijn deze behandelingen gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen in dit verband, of op de uitvoering van onze contractuele verplichtingen jegens u.
  We zorgen ervoor dat we alleen de gegevens meedelen die strikt noodzakelijk en relevant zijn.
 • 4.2. We werken ook nauw samen met externe bedrijven die mogelijk toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, en in het bijzonder met de onderaannemers die we gebruiken bij het verlenen van diensten, en in het bijzonder de transportbedrijven die onze producten leveren. goederen en koopwaar.
  In dit geval verbinden wij ons ertoe deze onderaannemers alleen de gegevens mee te delen die strikt noodzakelijk zijn voor de beoogde doeleinden en ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Worden uw gegevens overgedragen?

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze kantoren of op onze servers, die zich in België bevinden.

Onze e-mailservers bevinden zich in België

Alle onderaannemers die wij gebruiken, zijn gevestigd in de Europese Unie of bieden bij gebrek aan voldoende waarborgen voor privacy in de zin van de verordening.

Uw gegevens worden alleen buiten de Europese Unie opgeslagen in geval van instructie of instemming van uw kant.

 

6. Wat zijn uw rechten op uw persoonlijke gegevens?

6.1. U hebt het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke gegevens die wij bewaren.

 • Voordat we op uw verzoek reageren, kunnen we (i) uw identiteit verifiëren en (i.n.) u vragen
  We zullen ons best doen om aan uw verzoek te voldoen binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen. Als u van dit recht gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar info@sabelpack.be met in de titel van deze het volgende onderwerp: “UITOEFENING VAN HET RECHT VAN TOEGANG”. U kunt deze informatie ook wijzigen of verwijderen door rechtstreeks contact met ons op te nemen.
  U hebt ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, wissen, verzetten tegen de manier waarop wij uw gegevens gebruiken of delen en de manier beperken waarop wij uw gegevens gebruiken of delen. Als bepaalde persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken.
  We zullen binnen een redelijke termijn reageren op alle vragen. Als u een probleem van vertrouwelijkheid of onopgeloste gegevens gebruikt die niet naar tevredenheid zijn behandeld, kunt u contact opnemen met de lokale gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Economische Ruimte voor onopgeloste klachten.
  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensautoriteit of om juridische stappen te ondernemen om schadevergoeding te krijgen als u van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd.

7. Vertrouwelijkheid en gegevensintegriteit

Sabelpack neemt de juiste stappen om ervoor te zorgen dat de servers die de verwerkte gegevens hosten, zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Elke verwerking, wijziging of ongeoorloofde toegang tot deze gegevens
 • Elk ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens;
 • Elke onbedoelde vernietiging of verlies van deze gegevens.

In dit verband stelt Sabelpack aan iedereen met toegang tot dergelijke gegevens een strikte geheimhoudingsplicht op. Sabelpack kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het oneigenlijke gebruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen.

8. Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens, kunt u online contact met ons opnemen door het formulier op de website www.sabelpack.be in te vullen door een e-mail te sturen naar het adres info@sabelpack.be of door een brief te sturen naar het adres vermeld in artikel 1.

9. Slotbepalingen

Deze zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting over hun interpretatie of uitvoering, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Verviers bevoegd.