flawlessness during the watchmaking operation is a foundation of https://www.replica-watches.is/. replica richard mille rolex back filling fashionable style and design. 1:1 copy the real original https://www.movadowatch.to/. cheap https://www.noob.to represents distinctive concept of minimalism. it.upscalerolex.to forum embodies completely unique concept of minimalism. 100% quality assurance pl.watchesbuy.to. burberry.to reddit gives the valuable knowledge for the purpose of keep an eye on connoisseurs not to mention collectors. the entire geneva image was probably recorded courtesy of https://valentinoreplica.ru/ usa. discover a large selection of bottegaveneta.to. exact https://www.rimowareplica.ru/ undertakes the heavy responsibility of enterprises to society.

Algemene verkoopsvoorwarden sabelpack

 • Het feit met onze firma te onderhandelen brengt het akkoord van de cliënt mee betreffende onderhavige algemene voorwaarden.
  Al onze facturen zijn contant betaalbaar.
 • Per maand vertraging, brengt elke vervallen factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar.
  Bovendien worden de onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% met een minimum van 75 euro’s.
 • Wat het aantal geleverde stukken betreft veroorlooft de fabriek zich een speling van min of meer 20%.
  De formaten en dikte, van het materiaal, van de draagtassen (ongeacht welk materiaal) zijn onderworpen aan een tolerantie van +/- 10%.
  Een lichte verandering, zowel in de drukkleuren als in de polyethyleen, kunnen geen reden van reclamatie veroorzaken.
  Ter goeder trouw voeren we alle werken uit die ons toevertrouwd zijn. We achten ons niet verbonden indien we een gedeponeerd of gebrevetteerd model of tekening reproduceren. De ontwerpen en tekeningen door ons gecreëerd blijven onze eigendom.
 • De goederen worden verzonden en reizen op risico van de koper, zelfs ingeval de verzending franco geschiedt.
 • De leveringstermijn is enkel aanduidend, en het niet-nakomen van deze termijn kan in geen geval een korting op de prijs of een vernietiging van de bestelling met zich brengen of evenmin een eis tot schadevergoeding tot gevolg hebben.
 • De leveringstermijn vangt slechts aan na ontvangst van het goedgekeurde ontwerp.
 • Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke verzendingen te doen op iedere bestelling. De betaling van de in dergelijke gevallen opgemaakte facturen is geenszins aan de integrale uitvoering van de bestelling onderworpen. Evenzo is, in geval van klacht betreffende een deel van de bestelling, het ander deel steeds betaalbaar op de vervaldag.
 • De verkoper blijft eigenaar van het geheel van de goederen die, en dit zelfs jegens derden, tot volledige betaling van de factuur worden geleverd.
  Tijdens deze periode aanvaardt de koper het risico van vernieling of beschadiging van de goederen, en het is ook verboden om deze goederen verder door te verkopen of in onderpand te geven, door de koper, gedurende die periode.
 • Alle bestellingen die worden overgemaakt voor rekening van een derde, ook indien zij aan deze laatste moeten gefactureerd worden, verbinden de besteller, die verantwoordelijk is voor de betaling, indien de derde in gebreke mocht blijven.
 • Om geldig te zijn, dient elke klacht per aangetekend schrijven ingediend te worden en dit binnen de 8 dagen na levering, dienst of andere.
  Na deze periode zal geen enkel gunstig gevolg meer gegeven worden op eventuele klachten.
 • Ingeval van geschil is enkel de rechtbank van Liège bevoegd.